ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่โพสต์: May 23, 2018 3:44:51 AM

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี และนายสุเทพ  ทิพโชติ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร

ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ชนะเลิศเหรียญทอง

ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗

วันที่ ๒๓  - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

และ

ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

ปรเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น 

                              

                    นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ)                                         นายสุเทพ  ทิพโชติ (หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล)

                    ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)                                          ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

                               รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง                                                                     รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

                   ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ                                                             บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ