รับสมัครนักเรียน 2564

*ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔*

สมัครออนไลน์ เว็บไชต์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก www.npwr.ac.th

ระดับชั้นละ ๓ ห้องเรียน ๑๒๐ คน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบและมอบตัวออกไปก่อน

เตรียมถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยในวันรายงานตัว

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

- สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

- สำเนา ปพ.1

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

แบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ย้ายเข้าใหม่

https://forms.gle/Vx1ojm92pw1kKC2W9