อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Sep 07, 2022 7:34:0 AM

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง 5) มีจิตสาธารณะ น้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะครูและพระอาจารย์ จากวัดป่าศิลางาม ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิมาร่วมเป็นวิทยากร