เลื่อน การรับสมัครนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 18 - 31 มีนาคม 2563(จนกว่าจะสพฐ.จะกำหนด)

วันที่โพสต์: Mar 18, 2020 7:28:24 AM

          ด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

         ดังนั้น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกจึงขอประกาศปิดตั้งแต่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ จนกว่าจะมีกำหนด ในการนี้ การรับปพ.1 ปพ.2 ของม.3 และ ม.6 ก็เลื่อนออกไปก่อน  ส่วนการสอบแก้ตัวของนักเรียน ก็ให้ประสานกับครูผู้สอนเป็นการส่วนตัว จนกว่าจะแจ้งให้ทราบอืกครั้ง

        ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่ม หรือติดต่อข้อมูลต่างได้ที่ 044-056570 เว็บไซต์ https://www.npwr.ac.th  Facebook: fb.com/npwr.ac.th