โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ

วันที่โพสต์: Jul 21, 2016 8:28:13 AM

   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท