โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

วันที่โพสต์: Jul 22, 2022 6:18:2 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ระยะที่ 2 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) จากสำนักงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลประเมินในระดับ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน