โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลระดับชาติ (MOE  AWARDS) จำนวน 3 รางวัล

วันที่โพสต์: Mar 13, 2016 4:5:9 AM

          วันที่ 7 มีนาคม 2559 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุเทพ  ทิพย์โชติ(หัวหน้าการบริหารงานบุคคล) 

และนางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี (หัวหน้างานวิชาการ) เข้ารับรางวัลระดับชาติ (MOE  AWARDS) จำนวน 3 รางวัล  ดังนี้ 

           1.รางวัลอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประเภทบุคคล(นายสุเทพ  ทิพย์โชติ) 

           2.รางวัลอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประเภทโครงการ (นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี) และ 

           3.รางวัลอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประเภทสถานศึกษา(ผู้นวยการโรงเรียน)  ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร