[23 เม.ย. 61] โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการ KKU Smart Learning Academy

วันที่โพสต์: May 05, 2018 1:38:47 PM

    KKU Smart Learning Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำริขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

    โดยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนในสพม.30 18 โรง และโรงเรียนต่างๆ ในภาคอีสาน ได้เข้าร่วมในระยะที่ 2 โดยระยะแรกเป็นโรงรียนในสพม.24 โดยกิจกรรมมีพิธีเปิดโดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สพม.30 นำโดย ดร.อุดมชัย ชัยบุฑาภัค ผู้อำนวยการสพม.30