61-พ.ค.-08 ประชุมประจำเดือน-เปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์: May 08, 2018 4:59:32 AM

ผู้อำนวยการ ประธานในที่ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เริ่มเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1. โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

2. ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

3. เปลี่ยนแบบฟอร์มเวรรักษาการณ์กลางวัน กลางคืน

4. ปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  - วินัยคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ 20 คะแนน 4 กลุ่มงาน

5. นิเทศการสอน  -วิชาการดำเนินการ

6. จัดทำแผนปฏิบัติการ 2562 ให้เสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2561

7. ครูทุกท่านทำบันทึก logbook

8. จัดทำแบบประเมินตนเอง และ ID Plan

ระเบียบวาระที่ 3

วิชาการ :  ครูถนอมจิตร์

บุคคล : ครูสุเทพ

กิจการ :

บริการ :

อื่นๆ

ปิดประชุม 16.20 น.