2566-02-20 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

🏆 รางวัลครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก ประจำปี 2565 ประเภทครูผู้สอน มีคุณครูได้รับรางวัล จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวจินตนา มีพงษ์  ครูชำนาณการพิเศษ
2. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ ครูชำนาณการพิเศษ
3. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทด ครู
4. นายอนิวัฒน์ เรืองศรี ครูชำนาณการ
5. นายอภิเชษฐ์ ค่อมสิงห์ ครู
6. นางสาววนิดา คงด้วง พนักงานราชการ