กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาฯว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562