Q&A ประเด็นถาม-ตอบ : นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่

วันที่โพสต์: Oct 16, 2020 4:23:22 AM

 

ประเด็นถาม : นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่

ตอบ  :  นักเรียนสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ติดต่อ สื่อสาร และใช้เป็นสื่อร่วมในการเรียนการสอนในบางรายวิชาได้ ทั้งนี้ 

            - โรงเรียนจัดให้มี  Internet ไร้สาย (FREE - WIFI) บริการนักเรียนฟรี

            - สามารถใช้งานต่าง ๆ ในเวลาว่างได้ โดยไม่รบกวนผู้อื่น 

            - ในระหว่างการเวลาเรียน : ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน และจะอนุญาติเป็นรายกิจกรรม

            - นอกจากนั้น ไม่อนุญาต ให้ใช้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถ ริบไว้จนกว่าหมดคาบสอน หรือ ส่งงานกิจการดำเนินการตามระเบียบต่อไป